Predmetová komisia (PK) cudzích jazykov
Plán aktivít PK CJ v školskom roku 2018/2019
 1. Tvorba nových učebných osnov a plánov podľa inovovaného ŠVP a podľa odporúčaní ŠŠI 
  z: všetky vyučujúce cudzích  jazykov
 2. Tvorba osnov a plánov pre bilingválnu formu štúdia, odborné predmety vyučované v ruskom jazyku
  z: Očovayová, Bielaková, Matušková
 3. Objednávanie učebníc a časopisov z cudzích jazykov
  z:všetky vyučujúce CJ
 4. Európsky deň cudzích jazykov - kvíz v prvých ročníkoch, rozhlasová relácia, prezentácia projektov, cudzojazyčných piesní a ruského divadielka
  z: Kreškócziová, Hegedúšová, Očovayová, Bielaková
 5. Exkurzia Bibliotheka v Bratislave:  z: Očovayová, Bielaková
 6. Divadelné predstavenie v AJ v Bratislave -
  z: Hegedúšová, Kreškócziová
 7. Súťaž Mladý prekladateľ v AJ, NJ a RJ
  z: Kreškócziová, Hegedúšová, Očovayová, Bielaková
 8. Literárne dopoludnie- prezentácia tvorby L. N. Tolstého- december
  z: Bielaková, Očovayová
 9. Školské kolo olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku– november
  z: všetky vyučujúce
 10. Deň otvorených dverí- prezentácia aktivít v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku
 11. Súťaž Juvenes Translatores - súťaž v AJ
 12. Exkurzia Brodzany – Oponice
  z: Očovayová, Bielaková
 13. Projekt e-Twinningu: „Nešikanuj, konaj láskavo, ži šťastne“ - videokonferencia
  z: Kreškócziová
 14. Návšteva Ruského centra vedy a kultúry / v Bratislave
 15. Ruskij diktant - on-line súťaž v písaní diktátov
 16. On line súťaž v AJ - Best in English
  z: Kreškócziová
 17. Recitačná súťaž v prednese ruskej poézie a prózy
 18. Okresné a krajské kolo olympiády v anglickom, nemeckom, ruskom jazyku - január, február
 19. Deň ruskej kultúry - kultúrne podujatie pre záujemcov o bilingválne štúdium
  z: Očovayová, Bielaková
 20. Úprava zadaní ÚFMS z NJ, RJ, AJ –  z: všetky vyučujúce CJ
 21. Prehliadka v speve anglickej, ruskej,  nemeckej piesne – jún
 22. Zborník prác v anglickom jazyku - jún
  z: vyučujúce anglického jazyka
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

20. december 2018 (št)
Vianočná akadémia


27.12.2018 - 7.1.2019
Vianočné prázdniny


8. január 2019 (ut)
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách


10. január 2019 (št)
Rodičovské združenie
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií