Predmetová komisia (PK) cudzích jazykov
Hlavné úlohy a ciele PK v školskom roku 2018/2019
 • naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces efektívnym rozvíjaním komunikatívnych kompetencií žiakov a využiť priestor na použitie svojho vlastného prístupu a schopností v procese výučby, využívať inovatívne metódy a formy výučby (tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, tvorivé zážitkové metódy, personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh
 • eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie
 • používať dostupné učebné pomôcky, didaktickú techniku, vytvárať si vlastné pracovné listy a iné dvojrozmerné a trojrozmerné pomôcky na zvýšenie efektivity práce
 • sledovať nielen úroveň osvojených vedomostí a zručností, ale vedieť používať logické, kritické, abstraktné myslenie a tak uplatňovať vyššie kognitívne procesy v rôznych fázach vyučovacieho procesu
 • pri hodnotení žiakov naďalej využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich výstupov, najmä priebežné, tzv. formatívne hodnotenie a sebahodnotenie žiakov vedúce k zvyšovaniu ich motivácie k vzdelávaniu sa a k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastné výkony a výsledky
 • aspoň dvakrát ročne zisťovať spokojnosť žiakov s použitím rôznych foriem práce na hodinách CJ napríklad anketou, ktorú bude treba následne vyhodnotiť a o výsledkoch sa oboznámiť navzájom na zasadnutí PKCJ
 • vzdelávať a vychovávať žiaka najmä prostredníctvom prierezovej témy multikultúrna výchova a osobnostný a a sociálny rozvoj, ktorý má správne postoje v oblasti ľudských práv, vie rešpektovať a tolerovať individuálne, etnické, národné, náboženské a kultúrne špecifiká a odlišnosti, je schopný žiť v multikultúrnom prostredí, je ochotný pochopiť a pomôcť tým, ktorí jeho pomoc potrebujú, má rozvinuté sociálne cítene a odsudzuje všetky prejavy násilia, intolerancie, xenofóbie a rasizmu- účasť na e-Twinningovom projekte so španielskou školou pod názvom „Nešikanuj, konaj láskavo, ži šťastne“
 • Zapájať žiakov do rôznych tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať a zdôrazňovať význam výučby cudzích jazykov, čo umožňuje lepšie poznávanie reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.
 • naučiť žiakov získavať poznatky o spôsobe života v iných krajinách (internet, práca so zahraničnou literatúrou, stretnutia so zahraničnými hosťami). Snažiť sa o rovnomerné zacielenie daných aktivít na všetky vyučované CJ
 • cielene rozvíjať čitateľskú gramotnosť a kultúru čítania, rozširovať fond školskej knižnice aj o tituly z cudzojazyčnej literatúry, podporovať také krúžkové aktivity, ktoré sú zamerané na prácu s textami a literatúrou. Zúčastňovať sa recitačných a literárnych súťaží. Aktivovať žiakov k práci v školskom časopise. Zriadiť knižnicu s titulmi v ruskom jazyku, vzhľadom na zavedenie predmetu Ruská literatúra v bilingválnej forme štúdia Tu sa zároveň zamerať na zdokonalenie vystupovania a prezentácie žiakov najmä v umeleckých textoch a zároveň sa zúčastniť recitačných súťaží.
 • naďalej organizovať ŠK OL CJ a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží (www.iuventa.sk.)
 • podľa aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR zapracovať a aplikovať tematiku finančnej gramotnosti do učebných osnov pre jednotlivé cudzie jazyky.
 • pokračovať v realizovaní regionálnej problematiky - poznávanie národnej kultúry, historických pamiatok, zemepisných zvláštností v jednotlivých témach najmä prostredníctvom rôznych projektov a vzdelávacieho obsahu, ktoré poskytujú učebnice pre cudzie jazyky a učebnice pre prípravu na maturitu. Každoročne organizovať dni ruskej kultúry pre žiakov našej školy, ale aj pre záujemcov o bilingválnu formu štúdia na našom gymnáziu.
 • naďalej spolupracovať s RCVK v Bratislave, Veľvyslanectvom RF v Bratislave a zúčastniť sa odborných seminárov, ale aj kultúrnych podujatí, ktoré organizujú pre širokú verejnosť
 • aktívne sa podieľať na zviditeľňovaní nášho gymnázia a propagácii obidvoch foriem vydelávania
 • zvyšovať kariérový rast a profesijný rozvoj členov PK účasťou na takých odborných vzdelávaniach, ktoré obohatia nielen teoretickými poznatkami, ale hlavne budú aplikovateľné v každodennej praxi, vzhľadom na zavedenie novej formy štúdia v ruskom jazyku, ale aj posilnenú výučbu anglického jazyka.
 • vypracovať harmonogram hospitácií pre jednotlivé jazyky, aby sa zlepšila kontrolná činnosť PKCJ a tiež zorganizovať otvorené hodiny pre každý jazyk aspoň raz ročne so zameraním na metodické a didaktické javy, výsledky ktorých budú neskôr zanalizované na zasadnutí PKCJ.
 • rozvíjať usmerňovaciu funkciu PK pri realizácii náčuvov na pedagogickej praxi študentky denného štúdia UKF v Nitre v odbore NEJ-RUJ Dominiky Herdovej, ktorú bude vykonávať v mesiacoch október - december u vyučujúcich p.Bielakovej a p.Očovayovej.
 • zodpovedné: všetky vyučujúce cudzích jazykov

  poradenstvo a prevencia
  čo nás čaká

  20. december 2018 (št)
  Vianočná akadémia


  27.12.2018 - 7.1.2019
  Vianočné prázdniny


  8. január 2019 (ut)
  Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách


  10. január 2019 (št)
  Rodičovské združenie
  kontakt
  Gymnázium vo Vrábľoch
  Školská ul. 1232/26
  952 80 Vráble

  e-mail:
  sekretariatgymvrable.sk

  Riaditeľka gymnázia:
  PaedDr. Beáta Havettová
  Tel.: 037 783 21 30

  Sekretariát:
  Helena Levická
  Tel.: 037 783 21 29

  »» viac informácií